Menu 

 

 
 
 
 

Nasze usługi wykonujemy w różnych formach:

Dorywcza  –   jednorazowe     uporządkowanie     archiwum     zakładowego,
na podstawie obowiązujących przepisów i wymaganych okresów przechowywania poszczególnych dokumentów. W ramach tej usługi sporządzamy wykazy porządkujemy dokumenty, opisujemy i układamy je, w sposób umożliwiający łatwe ich odszukanie przez Waszych pracowników. Wydzielamy   także   dokumenty,   których okres   przechowywania   upłynął
i dokonujemy ich brakowania i niszczenia.

C ykliczna  –  powtarzalne wykonywanie porządkowania Waszego archiwum zakładowego, w ustalonych wcześniej terminach (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), w których podejmujemy czynności archiwizacyjne,   zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem i harmonogramem prac. Uporządkowane dokumenty przekazujemy wyznaczonemu pracownikowi,   który   zapoznany z zasadami korzystania i udostępniania akt, udostępnia je z całego zasobu.

Kompleksowa wewnętrzna – przejęcie wszystkich czynności związanych
z prowadzeniem Waszego archiwum zakładowego. W trakcie trwania umowy (minimum 1 rok)    nasz   pracownik   wykonuje wszystkie    czynności związane z prowadzeniem i nadzorem nad sprawnym funkcjonowaniem archiwum, włącznie z udostępnianiem akt na żądanie uprawnionych pracowników Waszej firmy.

Kompleksowa zewnętrzna –  uporządkowanie i przejęcie do przechowywania wszystkich Waszych dokumentów, przeznaczonych do archiwizowania i czasowego przechowywania, na cały okres przechowywania,
a po jego zakończeniu przekazanie akt do archiwum państwowego  lub wybrakowanie dokumentów  niearchiwalnych, o czasowym okresie przechowywania. Usługa ta to wyjście do tych naszych klientów, którzy nie dysponują odpowiednimi warunkami na zorganizowanie archiwum zakładowego.

 
 

AD ACTA PROFI sp. z o.o
Twoje dokumenty
trafią do rąk najlepszych specjalistów
...

...profesjonalnie przygotowanych magazynów, a...

...w ostatnim etapie
do specjalistycznej, wydajnej niszczarki.

 
 
   
Dokument bez tytułu Copyright © 2008-2009 AD ACTA PROFI sp. z o.o.