Menu 

 

 
 
 
 

Usługi   nasze   świadczone   są    w   oparciu   o   ustawę   z   14 lipca 1983  roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie. Ministra   Kultury   z   16 września   2002   roku   w   sprawie   postępowania
z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania.

Porządkowanie zasobu w archiwum zakładowym Zleceniodawcy obejmuje następujące czynności:

 • uporządkowanie zasobu archiwum, poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej A, B i BC.
 • opracowanie       akt      poprzez       odpowiednią       ich        segregację  
  na   zespoły   z   uwzględnieniem     struktury   o  rganizacyjnej   firmy.
 • przygotowanie wywieszek   orientacyjnych w archiwum zakładowym.
 • odpowiedni opis teczek  zawierający między innymi nazwę danego zespołu aktowego, jego sygnaturę, kategorię, rok, okres przechowywania itp.
 • ewidencję akt w postaci spisów zdawczo- odbiorczych w formie papierowej i elektronicznej.
 • wydzielenie i spisanie akt kategorii BC, których okres przechowywania minął.
 • przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi i przeszkolenie go, w zakresie obsługi archiwum zakładowego.
 • przygotowanie dokumentacji kategorii A do przekazania jej właściwemu Archiwum Państwowemu.

 

Proponujemy ponadto wynajęcie naszej firmy do stałego nadzoru nad Waszym archiwum, co pozwoli na cykliczną kontynuację prac archiwalnych m.in. poprzez:

 • opracowywanie dokumentów jeszcze niezarchiwizowanych.
 • weryfikację wcześniej wykonanych usług archiwizacyjnych.
 • sporządzanie spisów akt i aktualizację wywieszek.
 • brakowanie i zniszczenie dokumentów po wymaganym przepisami okresie przechowywania.
 
 

AD ACTA PROFI sp. z o.o
Twoje dokumenty
trafią do rąk najlepszych specjalistów
...

...profesjonalnie przygotowanych magazynów, a...

...w ostatnim etapie
do specjalistycznej, wydajnej niszczarki.

 
 
   
Dokument bez tytułu Copyright © 2008-2009 AD ACTA PROFI sp. z o.o.